Een ogenblik geduld a.u.b.

Corporaties

Direct naar de BTiV monitor (dit is geen openbare versie, inloggen vereist)

Direct naar de website (openbare rapportages)

Corporaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks prognose- en verantwoordingsgegevens aan te leveren bij Aw, BZK en WSW. Volgens de artikelen 38a en 44a van de Woningwet zijn dit:

 • jaarrekening en jaarverslag;
 • volkshuisvestingsverslag;
 • dPi (de Prospectieve informatie) vóór 15 december (bijlage 5 ministeriele regeling);
 • dVi (de Verantwoordingsinformatie) vóór 1 juli (wordt nog uitgewerkt in een ministeriele regeling);
 • de voorgeschreven accountantsverklaring, -mededelingen en -rapportages.

De hoeveelheid en complexiteit van de aan te leveren gegevens zorgt ervoor dat corporaties veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen ervan. Ook de invoer via het CorpoData systeem leverde problemen op. Om corporaties niet met meerdere aanlevermethoden te confronteren en om hergebruik van informatie mogelijk te maken, wordt voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling zoals prognoses (dPi) en verantwoording (dVi) bij SBR aangesloten.

SBR stelt de corporaties in staat om gegevens in hun administratie te standaardiseren en te verbeteren op basis van eenduidige definities (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van gegevens makkelijker en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.

Over SBR

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages. Dit is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages richting de overheid. De Nederlandse Overheid heeft samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken SBR ontwikkeld.

Corporaties hebben vanuit de Handelsregisterwet (de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel) al met SBR te maken. Om corporaties niet met meerdere aanlevermethoden te confronteren en om hergebruik van informatie mogelijk te maken, wordt voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling zoals prognoses (dPi) en verantwoording (dVi) ook bij SBR aangesloten.

Gebruiksmogelijkheden

De gegevens zijn met name geschikt voor het analyseren van:

 • financiële positie van woningcorporaties;
 • investeringen van woningcorporaties in de sociale huursector en daarbuiten;
 • de samenstelling van het bezit van de corporatie en de jaarlijkse mutaties daarvan;
 • woonruimteverdeling en toewijzing van sociale huurwoningen door woningcorporaties.

Toepassingen

De gegevens worden opgenomen in de BTiV-monitor en geven inzicht in het functioneren van de sociale huursector in het afgelopen jaar en de te verwachten ontwikkelingen. Een analyse van deze gegevens vormt de basis voor:

 • de jaarlijkse rapportage aan de Tweede kamer over de door de sociale verhuurders geleverde prestaties;
 • de jaarlijkse rapportage aan de Tweede kamer  over de voorgenomen activiteiten van corporaties voor de volgende 5 jaren.

Verslagperiode

2016-2018

Geografische schaal

De gegevens zijn opgenomen per individuele woningcorporatie. Daar waar mogelijk is de informatie per woningcorporatie gesplitst in DAEB/niet-DAEB en bezitsgemeente.

Actualisatie

De BTiV-gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

 

 

Updates

Documenten