Een ogenblik geduld a.u.b.

Corporaties

Direct naar de website -->

 

Direct naar de BTiV monitor -->

 

In het kader van zijn toezichttaak ontvangt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) de jaarstukken van corporaties. Volgens de artikelen 38a en 44a van de Woningwet zijn dit:

 • jaarrekening en jaarverslag;
 • volkshuisvestingsverslag;
 • dPi (de Prospectieve informatie) vóór 15 december (bijlage 5 ministeriele regeling);
 • dVi (de Verantwoordingsinformatie) vóór 1 juli (wordt nog uitgewerkt in een ministeriele regeling);
 • de voorgeschreven accountantsverklaring, -mededelingen en -rapportages.

CorpoData, een samenwerkingsverband tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties, voert de gezamenlijke gegevensopvraag uit. Op twee momenten in het jaar leveren de woningcorporaties gegevens, vóór 1 februari de prospectieve informatie (dpi) en vóór 1 juli de verantwoordingsinformatie (dvi). CorpoData draagt zorg voor de ontvangst van de gegevens en de juiste verspreiding aan de partners. BZK/DGWB ontvangt een kopie van de gegevens.

 

Gebruiksmogelijkheden
De gegevens zijn met name geschikt voor het analyseren van:

 • financiële positie van woningcorporaties;
 • investeringen van woningcorporaties in de sociale huursector en daarbuiten;
 • de samenstelling van het bezit van de corporatie en de jaarlijkse mutaties daarvan;
 • woonruimteverdeling en toewijzing van sociale huurwoningen door woningcorporaties.

 

Toepassingen
De gegevens worden opgenomen in de BTiV-monitor en geven inzicht in het functioneren van de sociale huursector in het afgelopen jaar en de te verwachten ontwikkelingen. Een analyse van deze gegevens vormt de basis voor:

 • de jaarlijkse rapportage aan de Tweede kamer over de door de sociale verhuurders geleverde prestaties;
 • de jaarlijkse rapportage aan de Tweede kamer  over de voorgenomen activiteiten van corporaties voor de volgende 5 jaren.

 

Verslagperiode
2009-2014

 

Geografische schaal
De gegevens zijn opgenomen per individuele woningcorporatie. Daar waar mogelijk is de informatie per woningcorporatie gesplitst in DAEB/niet-DAEB en bezitsgemeente.

 

Actualisatie
De BBSH-gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.