Een ogenblik geduld a.u.b.

Woningvoorraad & mutaties

Direct naar de databank -->
 

De syswov-databank bevat gegevens over de omvang en samenstelling van de Nederlandse woningvoorraad. Syswov levert ook informatie over de verdeling naar bouwjaarklassen, woninggrootteklassen en eigendomsverhouding. Met ingang van 2012 is de basis van syswov de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De jaarlijkse mutaties worden afgeleid op basis de BAG en de WOZ registraties. Vóór 2012 werd een schatting van de stand van de woningvoorraad gemaakt op basis van de algemene Volkstelling uit 1971 en de jaarlijkse woningmutatiegegevens van het CBS. De overgang van de oude naar de nieuwe systematiek en het hanteren van een andere woningdefinitie heeft consequenties voor de omvang van de woningvoorraad.

Uitgangspunt voor Syswov 2018 was een begin te maken met de realisatie van de wens van het Ministerie van BZK om de woningvoorraadinformatie binnen Syswov eerder in de tijd te actualiseren. Daartoe is een aantal afspraken gemaakt met het CBS, dat de voor Syswov noodzakelijke eigendomstypering van de woningvoorraad levert. Syswov 2019 bevat een uitbreiding van de dataset van Syswov 2018 met de stand per 1 januari 2018 en de mutaties over 2017. De indeling naar eigendom is hierbij nog voorlopig. Tevens zijn de stand per 1 januari 2017 en de mutaties over 2016 voorzien van de definitieve eigendomsindeling. Tot slot zijn alle standen en mutaties met terugwerkende kracht waar nodig aangepast ten gevolge van de overheveling van vakantiewoningen van de woning- naar de niet-woningvoorraad (conform eerder ontwikkelde methodiek).

Gebruiksmogelijkheden
Syswov wordt gebruikt om de omvang en samenstelling van de woningvoorraad en de daarin plaatsgevonden mutaties te beschrijven. De mutaties omvatten nieuwbouw, functieverandering, onttrekking, administratieve correcties en omzettingen van beheervorm (huur/koop).

 

Toepassingen
Syswov  wordt toegepast ten behoeve van:

  • het beschrijven van de omvang en verdeling van woningvoorraad;
  • het beschrijven van de ontwikkelingen van mutaties in de woningvoorraad zoals nieuwbouw, functieverandering, onttrekkingen en omzettingen (huur-koop);
  • input voor andere rekenmodellen (b.v. Socrates, Primos).

 

Verslagperiode
Oude systematiek (Volkstelling 1971+mutaties): 1998-2012;
Nieuwe systematiek (BAG): 2012-2018.

 

Geografische schaal
De Syswov-gegevens zijn in de databank minimaal op gemeenteniveau beschikbaar.

 

Actualisatie
De syswov-databank wordt jaarlijks geactualiseerd
 

 

 

Updates

Documenten