Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Staat van de Volkshuisvesting - Jaarrapportage 2018

Dit rapport beschrijft de actuele stand van zaken van de Nederlandse woningmarkt.

/ Corporaties / 98 pagina's / 2507 kB

Brancherapportage van 2018

Brancherapportage van 2018

/ Corporaties / 48 pagina's / 4927 kB

Staat van de Volkshuisvesting 2017

Dit rapport opent met een algemene analyse van de woningmarkt in relatie tot macro-economische en demografische ontwikkelingen. Deze algemene analyse van de woningmarkt wordt gevolgd door een aantal capita selecta, waarbij de actualiteit en de beschikbaarheid van nieuwe data en onderzoeksgegevens leidend zijn.

/ Corporaties / 121 pagina's / 2106 kB

Brancherapportage van 2017

Brancherapportage van 2017

/ Corporaties / 1 pagina / 3543 kB

Corporatiemonitor met de belangrijkste uitkomsten van 2016

/ Corporaties / 4 pagina's / 416 kB

Tabel met individuele benchmarkpositie van corporaties van 2016

/ Corporaties / 11 pagina's / 211 kB

Corporatiemonitor met de belangrijkste uitkomsten van 2017

Corporatiemonitor met de belangrijkste uitkomsten van 2017

/ Corporaties / 1 pagina / 936 kB

Rapportage Aedes-Benchmark 2016

De Aedes-benchmark is in 2014 opgezet om de transparantie van de sector te vergroten en corporaties te ondersteunen bij verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Drie jaar later plukken we al de eerste vruchten: de bedrijfslasten zijn gedaald en de huurders zijn meer tevreden. De Aedes-benchmark heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk en erkend instrument dat niet meer weg te denken is uit de sector. Dit jaar doen bijna alle corporaties mee en zij zijn ook bereid hun resultaten openbaar te maken. Dat is iets om trots op te zijn. Mede om die reden continueert Aedes de benchmark de komende jaren.

/ Corporaties / 78 pagina's / 7708 kB

Rapport Volkhuisvestelijke Prestaties 2015

Rapport Volkshuisvestelijke Prestaties 2015 (Verslagjaar 2014).

/ Corporaties / 39 pagina's / 781 kB

Staat van de Volkshuisvesting 2016

Het rapport Staat van de Volkshuisvesting informeert de Kamer jaarlijks over het functioneren van de toegelaten instellingen.

/ Corporaties / 85 pagina's / 1900 kB

Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016-2020

Dit rapport beschrijft de voornemens van corporaties voor de periode 2016-2020 en plaatst deze in het perspectief van de realisatiecijfers over 2014 en 2015 en in het perspectief van de voornemens zoals die vorig jaar en het jaar daarvoor zijn opgesteld. De focus ligt in dit rapport op de volkshuisvestelijke ontwikkelingen zoals die uit de voornemens van de corporaties blijken. In rapporten van de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw komen overige relevante aspecten met betrekking tot de voornemens van corporaties aan de orde.

/ Corporaties / 46 pagina's / 991 kB

Sectorbeeld 2015

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van corporaties op sectorniveau in beeld. Dit beeld bestaat primair uit geaggregeerde cijfers. Daarbij baseert Aw zich op de prognose- en verantwoordingcijfers zoals door corporaties zijn aangeleverd. Het verslagjaar van dit sectorbeeld is het jaar 2014. Cijfers over dit jaar worden aangevuld met realisatiecijfers uit voorgaande jaren en projecties voor de komende tien jaar. Hierdoor ontstaat een dynamisch beeld van verleden, heden en toekomst. Dit biedt de mogelijkheid om nader in te gaan op specifieke actuele ontwikkelingen in de sector en de impact daarvan op de financiële positie voor de sector.

/ Corporaties / 68 pagina's / 1242 kB

Rapportage Aedes-Benchmark 2015

Hoe kunnen corporaties hun middelen zo goed mogelijk inzetten voor hun kerntaak: het huisvesten van mensen met lagere inkomens? De Aedes-benchmark ondersteunt corporaties bij het antwoord geven op die vraag met vergelijkingscijfers, die inzicht bieden en verbanden helder maken. Op basis hiervan kunnen corporaties zich verder verbeteren in dienstverlening, efficiëntie en maatschappelijke prestaties. Daarnaast verhoogt de Aedesbenchmark de transparantie van de sector.

/ Corporaties / 76 pagina's / 8154 kB

Rapportage Aedes-Benchmark 2014

Benchmarken is geen nieuw fenomeen in de corporatiebranche. Veel corporaties vergelijken al langere tijd hun prestaties met die van andere corporaties, bijvoorbeeld met de online benchmarktool van het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Maar de grote verschillen in definities stonden tot nu toe vergelijken en van elkaar leren in de weg. We hebben met deze Aedes-benchmark nu een belangrijk begin gemaakt met het harmoniseren van gegevens, ook dankzij de grote betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Corporaties droegen hieraan in sterke mate bij door extra gegevens te leveren, waarmee we meer zicht krijgen op de post bedrijfslasten. Met deze grote stap hebben we de randvoorwaarden gecreëerd voor vergelijken en leren.

/ Corporaties / 56 pagina's / 1890 kB