Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

/ Woningvoorraad & mutaties / 136 pagina's / 4672 kB

Rapport Staat van de Woningmarkt 2018

In de Staat van de Woningmarkt wordt een actueel beeld van de woningmarkt geschetst.

/ Woningvoorraad & mutaties / 86 pagina's / 2481 kB

Staat van de woningmarkt 2017

In de Staat van de Woningmarkt wordt een actueel beeld van de woningmarkt geschetst, inclusief een verdieping op enkele onderwerpen die volop in de belangstelling staan. Het betreft dan de oplopende spanning op delen van de woningmarkt, de eigendomsverhoudingen op de woningmarkt (waarbij met name de ontwikkeling van de particuliere huurmarkt is uitgediept), de positie van de middeninkomens op de woningmarkt en de energieprestatie van de voorraad.

/ Woningvoorraad & mutaties / 81 pagina's / 1145 kB

Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen

Rapportage over de ontwikkelingen in de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

/ Woningvoorraad & mutaties / 43 pagina's / 2160 kB

Lokale en regionale woonvisies

Dit rapport betreft een onderzoek naar gemeentelijke en regionale woonvisies. In het onderzoek is gekeken naar welke gemeenten wel of niet een woonvisie hebben vastgesteld, wat de inhoud van deze visies is en hoe deze woonvisies tot stand zijn gekomen.

/ Woningvoorraad & mutaties / 56 pagina's / 1625 kB

Staat van de Volkshuisvesting 2017

Dit rapport opent met een algemene analyse van de woningmarkt in relatie tot macro-economische en demografische ontwikkelingen. Deze algemene analyse van de woningmarkt wordt gevolgd door een aantal capita selecta, waarbij de actualiteit en de beschikbaarheid van nieuwe data en onderzoeksgegevens leidend zijn.

/ Woningvoorraad & mutaties / 121 pagina's / 2106 kB

Analyse Prestatieafspraken 2016 - Zicht op prestatieafspraken

Dit rapport betreft een analyse van de nieuwe prestatieafspraken die zijn opgesteld in de periode 15 december 2015 tot december 2016.

/ Woningvoorraad & mutaties / 73 pagina's / 12289 kB

Monitor Investeren in de Toekomst 2017

De Monitor Investeren in de toekomst (MIT) heeft als doel inzichtelijk te maken welke opgaven het meer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen levert voor het woonbeleid.

/ Woningvoorraad & mutaties / 72 pagina's / 2554 kB

Indeling woningmarktregio’s

Indeling woningmarktregio’s

/ Woningvoorraad & mutaties / 2 pagina's / 263 kB

Rapport Staat van de Woningmarkt 2016

Sinds 2014 wordt jaarlijks door het Kabinet gerapporteerd over de ontwikkelingen op de woningmarkt, en wordt daartoe jaarlijks een Staat van de Woningmarkt opgesteld. De aanleiding voor de eerste Staat van de Woningmarkt vormde het rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen, die de aanloop naar de woningmarktcrisis onderzocht. In de Staat van de Woningmarkt wordt actuele informatie over de woningmarkt gepresenteerd, waardoor mogelijke onevenwichtigheden op de woningmarkt tijdig kunnen worden gesignaleerd.

/ Woningvoorraad & mutaties / 71 pagina's / 1467 kB

Socrates 2016 - Simulatie van de woningmarkt tot 2025

Socrates is een woningmarktsimulatiemodel. Het model levert een beeld over de vraag en het aanbod op de woningmarkt. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de periode 2015-2025. Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, wordt hier gebruik gemaakt van een aantal demografische en macro-economische scenario’s. Daarnaast is plaats ingeruimd voor de effecten die uitgaan van het woonbeleid.

/ Woningvoorraad & mutaties / 85 pagina's / 738 kB

Cijfers over Wonen en Bouwen 2016

Dit rapport bevat de meest recente gegevens over het brede domein van wonen en bouwen, waaronder de laatste gegevens uit het Woononderzoek Nederland 2015.

/ Woningvoorraad & mutaties / 186 pagina's / 5139 kB

Staat van de woningmarkt 2014

Het jaarrapport geeft aan de hand van cijfers een zo feitelijk mogelijk beeld van de actuele situatie op de woningmarkt. Door deze te plaatsen tegen de achtergrond van de realisaties in de afgelopen jaren worden ontwikkelingen in beeld gebracht. Zo biedt het jaarrapport een instrument om de ontwikkelingen op de woningmarkt in samenhang te volgen, zodat desgewenst kan worden geanticipeerd op trends.

/ Woningvoorraad & mutaties / 92 pagina's / 5210 kB

Woonuitgaven van de huurder

Doel van deze rapportage is om te gaan de woonuitgaven van Nederlandse huurders in relatie tot hun inkomen (de quote) in 2008/2009 en 2011/2012 te vergelijken met enkele andere landen. De analyses in dit rapport met cross sectie databestanden EU-SILC 2009 en EU-SILC 2012 hebben, naast Nederland, betrekking op negen EU-lidstaten met een vergelijkbaar welvaartsniveau: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Voor sommige analyses blijven Duitsland en/of het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing.1 De plekaanduidingen die gebruikt worden kennen plaats 1 aan de hoogste inkomens, laagste woonlasten, etc. toe.

/ Woningvoorraad & mutaties / 24 pagina's / 308 kB

Woningmarktrapport Nederland 2014

Woningmarktcijfers.nl levert data en rapporten over de Nederlandse woningmarkt. De gebieden zijn gemeenten, regio’s, COROP gebieden en provincies, terwijl sommige data tot op 4PPC beschikbaar zijn. Woningmarktcijfers.nl is een product van Pasgoed BV. Pasgoed koopt de belangrijkste data van koopsommen en transacties in bij het Kadaster. Hiermede kunnen ook cijfers over prijsklassen en gedwongen verkopen worden gegenereerd. De rapporten worden aangevuld met demografische prognoses van het CBS en het aanbod bestaande koopwoningen. Door het actuele woningaanbod te koppelen aan transacties van de laatste twaalf maanden wordt de theoretische verkooptijd (TVT) berekend. De TVT geeft per prijssegment het aantal maanden aan die nodig zijn om het huidig aanbod te verkopen. Bovendien wordt in opdracht van derden woningmarktonderzoek gedaan. Woningmarktcijfers.nl onderzoekt permanent aspecten en ontwikkelingen die op de woningmarkt betrekking hebben en publiceert daarover. Op die manier hoopt Pasgoed een bijdrage te leveren aan een transparante woningmarkt. In deze toelichting worden de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt nader toegelicht. Dit als aanvulling op het standaard woningmarktrapport Nederland, dat via de website gratis beschikbaar is. Tevens worden een aantal belangrijke woningmarktfactoren belicht.

/ Woningvoorraad & mutaties / 30 pagina's / 2089 kB