Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Latest news

 • -

  Leefbaarometer meting 2018 beschikbaar

  De leefbaarheidscores plus achterliggende dimensiescores van 2018 kunt u via het Dataportaal van de Nederlandse overheid raadplegen.
 • -

  Primos 2019 online

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de daarbij behorende woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking, huishoudens en woningen worden onderscheiden naar relevante kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden, huishoudinkomen en soort woning.

 • -

  WoON-onderzoek 2018 afgerond

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelasties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben het WoON -onderzoek 2018 afgerond. De resultaten van het onderzoek en het gegevensbestand zijn gepresenteerd op 4 april 2019 op het WoON-congres - https://www.woononderzoek.nl

 • -

  Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

  Hier vindt u de digitale variant van de publicatie “Cijfers over Wonen en Bouwen”. Elke pagina bevat één onderwerp in de vorm van een tabel en een grafiek. De gebruiker kan bij een groot deel van de pagina’s heel eenvoudig het gebied (vaak tot gemeenteniveau) en/of de periode aanpassen.

 • -

  Huurtoeslagcijfers 2017

  De website met gegevens over de huurtoeslag zijn geactualiseerd met die van 2017. U kunt hier u eigen overzichten samenstellen.

 • -

  CitaVista geactualiseerd met gegevens WoON 2018

 • -

  Aedes Benchmark (Brancherapportage) 2018 gepubliceerd

 • -

  Staat van de Woningmarkt 2018

  In de Staat van de Woningmarkt wordt een actueel beeld van de woningmarkt geschetst.

 • -

  SysWov 2018 beschikbaar (stand per 1 januari 2017)

  Uitgangspunt voor Syswov 2018 was een begin te maken met de realisatie van de wens van het Ministerie van BZK om de woningvoorraadinformatie binnen Syswov eerder in de tijd te actualiseren. Daartoe is een aantal afspraken gemaakt met het CBS, dat de voor Syswov noodzakelijke eigendomstypering van de woningvoorraad levert. Omdat de eigendomstypering van het CBS in dit stadium nog niet definitief is, heeft het CBS voorlopige cijfers aangeleverd. Hiermee is de huidige update uitgevoerd. Dit betreft de stand per 1 januari 2017 en de mutaties over 2016.
  De definitieve cijfers voor de stand per 1 januari 2017 en de mutaties over 2016 worden, tezamen met de
  voorlopige cijfers van een jaar later, begin 2019 gepubliceerd.

  -> Databank

 • -

  Staat van de Volkshuisvesting 2018

  Dit rapport beschrijft de actuele stand van zaken van de Nederlandse woningmarkt.

 • -

  SysWov 2017 beschikbaar (stand per 1 januari 2016) 

  Ga direct naar de cijfers (https://syswov.datawonen.nl/)

 • -

  Staat van de Volkshuisvesting 2017

  Minister Plasterk (BZK) biedt het rapport “Staat van de Volkshuisvesting 2017” over de Nederlandse woningmarkt aan de Tweede Kamer aan.

 • -

  Huurtoeslagcijfers 2014 & 2015

  De website met gegevens over de huurtoeslag zijn geactualiseerd met die van 2014 en 2015. U kunt hier u eigen overzichten samenstellen.

 • -

  Staat van de Woningmarkt 2016

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Woningmarkt 2016, waarbij aan de hand van feiten en cijfers ingegaan wordt op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt.

 • -

  De Aedes-benchmark 2016 gepubliceerd

  De Aedes-benchmark bestaat in 2016 uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid en Duurzaamheid. Er komen voorlopig geen nieuw prestatievelden bij, de huidige prestatievelden worden de komende jaren verder uitgewerkt.

 • -

  Socrates 2016 - Simulatie van de woningmarkt tot 2025

  Socrates is een woningmarktsimulatiemodel. Het model levert een beeld over de vraag en het aanbod op de woningmarkt. In dit rapport wordt de ontwikkeling van de woningmarkt geschetst voor de periode 2015-2025. Omdat toekomstverwachtingen onzeker zijn, wordt hier gebruik gemaakt van een aantal demografische en macro-economische scenario’s. Daarnaast is plaats ingeruimd voor de effecten die uitgaan van het woonbeleid.

 • -

  Primos 2016 online

  De Primos-prognose van 2016 (definitieve versie - 9 september 2016) is opgeleverd.

  Al meer dan 30 jaar stelt ABF ieder jaar opnieuw de Primos-prognose op. De Primos-prognose levert informatie over het aantal inwoners, het aantal huishoudens, de daarbij behorende woningvoorraad en de woningbehoefte. Bevolking, huishoudens en woningen worden onderscheiden naar relevante kenmerken als leeftijd, etniciteit, soort huishouden, huishoudinkomen en soort woning.

 • -

  Huurtoeslagcijfers 2013

  De huurtoeslaggegevens zijn geactualiseerd met de cijfers over het jaar 2013. U kunt hier (http://hcib.datawonen.nl/) uw eigen overzichten samenstellen.

 • -

  Syswov 2014 beschikbaar (SysWov 2015 komt 4e kwartaal 2016)

  In opdracht van BZK heeft ABF het Systeem Woningvoorraad (Syswov) geactualiseerd met de stand per 1-1-2014 en de mutaties over 2013. Net als bij het vorig jaar opgeleverde Syswov 2014 hebben de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gefungeerd als uitgangspunt. Cijfers zijn beschikbaar tot op pc4-niveau en naar de woningkenmerken één-/meergezins, oppervlakte-, bouwjaarklasse en eigendom. De eerste drie variabelen zijn afgeleid vanuit de BAG, de vierde variabele (eigendom) is toegevoegd op basis van maatwerk van het CBS.

  Nieuw in Syswov 2014 is dat de eigendomscategorie "eigendom onbekend" is verdwenen. Ook nieuw in Syswov 2014 is dat er correcties zijn toegepast op de woningvoorraad van eerdere jaren (en mutaties) indien een verblijfsobject niet langer meer als reguliere woning maar als vakantiewoning geregistreerd staat. Hierdoor ontstaat met terugwerkende kracht een realistischer schatting van de woningvoorraad in met name toeristische gebieden.

 • -

  Rapport Sectorbeeld 2015

  Rapport Sectorbeeld 2015 van de Autoriteit Woningcorporaties.

 • -

  Rapport Volkhuisvestelijke Prestaties 2015

  Rapport Volkshuisvestelijke Prestaties 2015 (Verslagjaar 2014).

 • -

  Rapport Volkhuisvestelijke Prestaties 2015 (verslagjaar 2014)

  De Verantwoordingsinformatie (dVi) verslagjaar 2014 is beschikbaar.

  de rapportage is te vinden onder Rapport Volkhuisvestelijke Prestaties 2015

 • -

  Data leefbaarometer nu beschikbaar

  De leefbaarheidscores plus achterliggende dimensiescores kunt u via het Dataportaal van de Nederlandse overheid downloaden als csv-bestand.

 • -

  De Demowijzer is geactualiseerd

  Waar de eerste versie van de Demowijzer uitging van de meetjaren 2004, 2009 en 2012 , gaat de nieuwe Demowijzer uit van de jaren 2004, 2009 en 2014. Hiermee kan de ontwikkeling worden beschreven in twee gelijke periodes van vijf jaar. Voor de demografische ontwikkeling zijn bovendien prognosecijfers voor 2040 toegevoegd.

 • -

  Primos 2015 beschikbaar

  De nieuwe Primos-prognose van 2015 is opgeleverd.

 • -

  WoOononderzoek 2015 afgerond

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelasties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben het WoOononderzoek 2015 afgerond. De resultaten van het onderzoek en het gegevensbestand zijn gepresenteerd op 7 april 2016 op het WoON-congres. 

 • -

  Huurtoeslagcijfers 2012

  De website met gegevens over de huurtoeslag zijn geactualiseerd met die van 2012. U kunt hier u eigen overzichten samenstellen.

 • -

  Cijfers MNW 1e kwartaal 2014 beschikbaar

  De cijfers van de MNW (Monitor Nieuwe Woningen) voor het eerste kwartaal van 2014 zijn beschikbaar.

 • -

  Primos 2013 beschikbaar

  De nieuwe Primos-prognose van 2013 is opgeleverd.